Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > Myslivecká společnost

Myslivecká společnost

Střelby na střelnici Skalka pro rok 2024

Pravidelně aktualizovanou fotogalerii z akcí pořádaných myslivci odkaz na fotogalerii

Myslivost v Domaželicích – historie

Výkon honebního práva vzhledem k historickému vývoji náležel pouze majiteli svobodného pozemku. Od 16. století můžeme mluvit o tzv. honebním regálu, podle nějž směl honební právo vykonávat pouze zeměpán jako vrchní vlastník veškeré půdy, anebo ten, komu zeměpán takové právo propůjčil. Tim se dostalo honební právo výhradně do rukou šlechty a tento stav trval na Moravě až do vydaní zákona č. 54/1849 říšského zákoníku.

O poměrech v Domaželicích jsme informováni až ze 70. let 19. století. Tehdy byl nájemcem obecní honitby majitel drevohostického velkostatku, rod pánů Skrbenských, konkrétně v letech 1886 – 1893 to byl Filip Skrbensky. Situace se změnila až v roce 1898, kdy byla honitba pronajata na šest let Narcisu Petrovi, hostinskému v Domaželicích.

Na katastru obce ležela částí i honitba spojená s dražbou dvora Mariánova a lesa Vranov, kterou koupil Ladislav Mesendsky od barona Skrbenského, a tvořila samostatné honební území ve výměře 125 ha, které užívaly dřívější majitelé.
Na období 1917 – 1934 se nájemcem honitby stal Inocenc Jemelík, mlynář z Čech, ochráncem obecní honitby jmenován František Chytil, domkář z Domaželic.

Po vzniku samostatné republiky byla provedena volba členů honebního výboru v roce 1921. Stali se jimi Jan Zajíc, František Zdražil, Josef Pešák, Ladislav Bartoň, Josef Mikula, František Barbořík, Adolf Hradílek.
Se stala na léta 1935 – 1940 nájemcem Bohumír Cagaš z Domaželic a spolunájemcem Bedřich Hradil z Čech. V letech 1941 – 1946 bylo honební právo pronajato lovecké společnosti, v niž byli Bohumír Cagaš, Stanislav Hradílek, Josef Olša, Vladimír Zajíc, Karel Gajdošík, František Mánek, František Bartoň, Antonín Kašpárek, František Zajíc ml. – Domaželice, Bedřich Hradil – Čechy.

Zároveň byla 1.12. 1950 ustanovená na veřejné schůzi svolané Místním národním výborem v Domaželicích Myslivecká společnost a Domaželicích. Do myslivecké společnosti se přihlásil Stanislav Hradílek, Karel Gajdoš, Eduard Mucha, Alois Hradílek, Miroslav Šatný, mysliveckým hospodářem zvolen Stanislav Hradílek, jednatelem Eduard Mucha, pokladníkem Miroslav Šatný, mysliveckým hospodářem Karel Gajdošík.

V roce 1954 tvořil mysliveckou společnost Stanislav Hradílek, Jan Kašpárek, Jan Šatný, Karel Gajdošík, Eduard Mucha, Václav Hlobil, Josef Bartoň, František Bartoň, Adolf Hradílek, Miroslav Šatný – předseda Stanislav Hradílek. Myslivci a myslivecká sdružení či spolky se v Domaželicích vytvářeli již od 50-tých let minulého století. Původně existovaly samostatné spolky v Čechách, Domaželicích a Líšné. Tyto byly v 50-tých letech víceméně na bázi soukromých společností. S pozdější socializací vesnice došlo k vytvoření jednoho mysliveckého sdružení, které hospodařilo v k.ú. Čechy, Domažlice a Líšná. V roce 1981 došlo k integraci mysliveckých sdružení v jeden celek, a to Domaželic, Želátovic a Radslavic. Toto obrovské myslivecké sdružení obsáhlo katastrální území Přerova, Újezdce, Želátovic, Kozlovic, Radslavic, Tučína, Podolí, Čech, Domaželic a Líšné. Výměrou bylo obhospodařováno cca 3 500 ha.

V roce 1992 se toto integrované sdružení Želátovic opět rozdělilo na více částí, a to na MS „Mariánov“ Domažlice, MS Radslavice a MS Želátovice. Tímto rokem začala nová éra našeho mysliveckého sdružení.
Nebylo lehké začínat od prvopočátku, ale postupem času se díky snaze členů MS a přátel stal stabilní spolek dobrých kamarádů. Ti dokázali spojit svou zábavu a koníčka s prací, jež potom přináší výsledky, jak pro honitbu, tak i pro zábavu, jakou se zde stala sportovní střelba, která vyvrcholila zásluhou sdružení ve vybudování vlastní střelnice. Myslivecké sdružení „Mariánov“ v současné době hospodaří na k.ú. Čech, Domaželic a Líšné na rozloze cca 1 100 ha. Samotné sdružení má nyní 22 členů a 6 loveckých hostů.

Výbor je tvořen: Ing. Jaroslav Hradílek – předseda
JUDr. Jaroslava Pavelková – místopředsedkyně
Jan Němec – hospodář
František Pospíšil - jednatel
Ing. Bohumil Štefek – pokladník
Josef Mánek – kynolog
Josef Pospíšil - člen
Vratislav Pumprla – člen

Myslivcův rok

Začátkem každého roku začínají myslivcům starosti s přikrmování zvěře. Každý člen sdružení má přiděleno své krmné zařízení, o které se celoročně stará od oprav až po zakrmení senem, solí, léčivy, plevami či jadrnými krmivy, které jsou nezbytné pro přezimování zvěře. Všechen krmný materiál je nutno během roku připravit a nakoupit na zimní období.
Pro období po novém roce je aktuálním tématem pro všechny členy MS setkání myslivců
a přátel myslivosti na kulturním domě v Domaželicích. Tato akce je dopředu připravována výborem MS. Na této akci je vždy připravena bohatá tombola a mnoho přátel láká znamenitá zvěřinová kuchyně.
Myslivecká a lovecká sezóna pro členy sdružení začíná dnem 16. května, kdy je každoročně zahájen odlov srnčí zvěře. Každý, kdo chce mít ulovený srnčí kus, musí i této činnosti věnovat patřičný čas, jelikož příroda má své zákonitosti a odlov není činem každého dne,
ale vychodit si svého srnce musí každý sám. Příroda ve své rozmanitosti dokáže myslivcům položit i nástrahy v podobě nepřízně počasí, větru, průchozích turistů apod., a čekání může začít další dny znovu. Odlov samozřejmě má svá pravidla i co do chovnosti jednotlivých kusů, na což je vypracován plán chovu a lovu, který musí být odevzdán na příslušný nadřízený orgán.
Co se týče druhů zvěře, které se vyskytují v naší honitbě nelze nevzpomenout, zajíc, bažant, kachna divoká, koroptev (velmi sporadicky), sluka. Lze vidět i čápa černého (Líšná), volavku bílou a kormorána. Výr velký není již ani zde výjimkou. Dále srnčí, daňci a divoká prasata, liška, jezevci a psík mývalovitý se zde stali taktéž pravidelnými zástupci místní fauny.
Přesto hlavní lovecká sezona probíhá v období listopad a prosinec, kdy začínají společné hony na drobnou zvěř. Zde se loví bažanti, zajíci a kachny. Zpestřením odlovu bývá i liška obecná. Myslivecké sdružení pořádá každoročně 5 honů, z čehož jeden je honem hlavním.

myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci

myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci

Lov

se z důvodů rozlohy musí naplánovat na jednotlivé úseky, což připraví výbor MS. Zajištění honu zahrnuje i starost o lovecké hosty, jež jsou přizváni myslivci z našeho sdružení. Nedílnou součástí celé akce jsou honci, kteří jsou přáteli myslivosti. Každý hon je ukončen poslední lečí, jež se koná v pohostinství, které je v určené části honitby. Zde je připraveno občerstvení pro všechny účastníky honu. Největší účasti se těší hlavní hon. V roce 2008 byl hlavní hon zpestřen pozváním trubače, který svým vystoupením umocnil atmosféru lovu
a jeho lovecké famfáry zněly nejen na začátku, ale během celé akce.

myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci

myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci

Střelnice „Skalka“

Největším pracovním výsledkem celého sdružení je vybudování střelnice, která dostala pozdější název „Skalka“. Myslivci měli před sebou nelehký úkol – ze zarostené „džungle“ vybudovat střelnici. Každý, kdo nyní střelnici navštíví, může ohodnotit tuto práci. Je nutno poděkovat všem, díky kterým tato střelnice vůbec je. Patří sem lidé, jež sehnali finanční prostředky, bez kterých by to nešlo. Dále lidé, jež zajišťovali nefinanční stránku, ať už to byly stroje, materiál, čas a hlavně chuť pracovat.
V neposlední řadě musíme poděkovat manželkám a přítelkyním myslivců, které měly trpělivost při realizaci střelnice, protože čas věnovaný výstavbě byl na úkor dnů a víkendů
pro rodiny myslivců.
Přes všechny tyto úskalí nám naše děvčata i nadále pomáhají při zajišťování akcí na střelnici, ať už je to trénink či větší akce jako je např. Mikroregion Moštěnka. Jejich zásluhou jsou naše žaludky vždy v perfektní péči.
Zahájení provozu na střelnici proběhlo v roce 2006. Střelnici má na starosti správce, jímž
je Robert Páleník. Chod celé střelnice mu pomáhají zajišťovat mladí myslivci – Honza Kocián, David Pospíšil, Pavel Pospíšil, atd.

myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci myslivci v akci

Pravidelně aktualizovanou fotogalerii z akcí pořádaných myslivci odkaz na fotogalerii